• محصول
ارم طب نور

اخبار 

۱۳۹۶/۸/۲۹

هفته دیابت 1396 - اصفهان

photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۰_۱۵-۲۵-۱۹ (2).jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۰_۱۵-۲۵-۴۸.jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۰_۱۵-۲۵-۵۵.jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۰_۱۵-۲۵-۰۰.jpg photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۰_۱۵-۲۵-۵۴.jpg برگزاری برنامه های متنوع با همکاری مراکز فعال استان اصفهان در بخش های  مختلف  به مدت یک هفته به مناسبت هفته دیابت توسط نماینده محترم شرکت ارم در طب در این استان و همکاری سایر شرکت های مربوطه